§1 PRZEDMIOT

 1. Poniższy regulamin określa:
 2. zasady przenoszenia stron internetowych (blogi, wizytówki, strony prywatne i firmowe, sklepy i in.) oraz wszelkich innych usług, które prowadzą do skutecznej realizacji zlecenia, zwane dalej „usługami realizowanymi przez Telefirmę”;
 3. zasady zakupu usług informatycznych realizowanych przez Telefirmę.
 4. Telefirma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Abonentów. 

§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Telefirma zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Klienta adresy poczty elektronicznej wiadomości związanych z funkcjonowaniem lub realizacją Usług oraz komunikatów o działaniach Telefirmy, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
 3. O ile Klient wyraził osobną zgodę, Telefirma zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez niego adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
 4. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Klient oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

§3 OPŁATY

 1. Wszystkie zamawiane przez Klientów usługi realizowane są zgodnie z opłatą ustalaną w oparciu o cennik lub sklep internetowy zamieszczony na stronie przenoszenie-stron.pl. Płatność za usługę pobierana jest w sposób automatyczny (sklep internetowy) lub na podstawie proformy/faktury/paragonu wystawionego przed, w trakcie bądź dopiero po jej wykonaniu.
 2. Telefirma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp. 

§4 PRYWATNOŚĆ

 1. Telefirma zapewnia dbałość o bezpieczeństwo i prywatność danych Klienta (pliki oraz parametry logowania do zewnętrznych kont klienta, paneli administracyjnych, kont FTP i in.).
 2. Telefirma nie udostępnia danych pozyskanych od Klienta osobom trzecim,
 3. Telefirma zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w realizacji złożonego zamówienia lub zgłoszenia oraz organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia. 
 4. Kopie zapasowe stron Klientów przechowywane są na serwerze pośrednim Telefirmy, a wszelkie parametry logowania archiwizowane są w dedykowanym programie do bezpiecznego przechowywania haseł.
 5. Telefirma przetrzymuje dane Klientów do 7 dni od zakończenia realizacji usługi, potem nieodwracalnie kasowane. W przypadku stałej współpracy, dane Klienta są przechowywane przez Telefirmę do 2 lat, licząc od ostatniej zrealizowanej usługi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TELEFIRMY

 1. Telefirma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów powstałe w wyniku: przerwania połączenia niezawinione przez Telefirmę, kataklizmów, działania czynników i osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania kont, nieotrzymania poczty elektronicznej.
 2. Telefirma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się w zasobach udostępnianych przez Klienta. 
 3. Telefirma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi, jeżeli brakuje wolnych terminów, lub przenoszona strona zawiera treści sprzeczne z prawem polskim, lub gdy pracownik Telefirmy nie dysponuje odpowiednią wiedzą w danym zakresie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klienci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Klient, który zdecydował się na przeniesienie swojej strony lub skorzystania z innej usługi świadczonej przez Telefirmę, zobligowany jest do współpracy z pracownikiem Spółki w celu realizacji usługi oraz po jej zakończeniu.

§7 OGRANICZENIA

 1. Telefirma nie realizuje usług związanych ze stronami internetowymi zawierających treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. Telefirma dopuszcza realizację usług związane z witrynami erotycznymi.

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana na adres siedziby Telefirma Sp. z o.o. w formie pisemnej i zawierać dane takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, login klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej.
  1. Telefirma obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku nie powołania przez Klienta danych wskazanych w pkt 1, wezwać w tym terminie Klienta do wskazania tych danych, wyznaczając dodatkowy termin 14 dni na uzupełnienie danych, o których mowa w pkt 1. Termin 14 dni do rozpatrzenia reklamacji przez Telefirmę zaczyna swój bieg po otrzymaniu przez Telefirmę pisma, stanowiącego uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Telefirmę na wniosek Klienta nie zobowiązuje Telefirmy do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek Telefirmy zobowiązuje Telefirmę do zwrotu Klientowi nadpłaconej wcześniej kwoty za świadczoną usługę.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Telefirma zwraca otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym dotarła decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Telefirma dokona wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z dokonaniem zwrotu.

§10 FAKTURY

 1. Faktura lub paragon wystawiany jest po realizacji usługi.
 2. Faktura lub paragon może być wystawiony z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni, przesyłana jest do Klienta za pomocą poczty email. Klient może zażądać doręczenia faktury w formie drukowanej.

Lublin, 1.05.2020 r.